CHƯƠNG TRÌNH KHUNG K44 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – HỆ CAO ĐẲNG

Chương trình đào tạo ra những sinh viên có các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ thông tin, có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

Chương trình đào tạo kỹ năng thực hành trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cũng được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.

Gọi điện thoại
097 7338708