Ngày 21/10/2022 Hội đồng GDQP & AN Thành phố và ngày 26/10/2022 Hội đồng GDQP & AN tỉnh kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2022 tại trường Cao đẳng Công thương miền Trung. Dưới đây là 1 vài hình ảnh