Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH1 ngày 14/11.2008; Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của Luật  BHYT năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Hướng dẫn số 393/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 24/18/2020 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2020 – 2021;

Thực hiện kế hoạch thu nộp Bảo hiểm y tế (BHYT) của HSSV năm học 2020-2021, nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của HSSV cũng như công tác quản lý dữ liệu của Nhà trường, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về việc nộp BHYT của HSSV đợt 2 năm học 2020 -2021, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia

– HSSV đang học tại trường nhưng thẻ BHYT hết thời hạn (tính đến hết ngày 31/12/2020) bắt buộc phải tham gia BHYT tại trường học (Có danh sách kèm theo).

             – Đối với những HSSV thuộc đối tượng chính sách: Con thương binh, liệt sĩ, thân nhân bộ đội, công an, hộ nghèo, vùng 135… được cấp thẻ miễn phí hàng năm thì phải photo thẻ BHYT nộp lại cho GVCN, GVCN tổng hợp theo từng lớp và nộp lại cho Bộ phận CTHSSV tại hai cơ sở.

  1. Mức đóng

Số tiền đóng = mức lương cơ sở x 4,5% x 70% x số tháng tham gia (tính tại thời điểm nộp). Cụ thể:

– Đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 41 và Trung cấp khóa 42: Mua BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/06/2021.

– Đối với HSSV các khóa còn lại: Mua BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2021.

 3. Nộp BHYT

3.1. Cách nộp: HSSV nộp tiền trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để lập danh sách mua BHYT.

3.2. Thời gian thu tiền: Từ ngày 01 đến ngày 22 hàng tháng

Đến hết ngày ngày 22 hàng tháng, danh sách những HSSV đã nộp tiền mua BHYT sẽ được chuyển cho Bộ phận CTHSSV để làm thủ tục gửi BHXH cấp thẻ cho HSSV. Thẻ BHYT sẽ bắt đầu có thời hạn kể từ ngày 01 của tháng tiếp theo. Học sinh sinh viên theo dõi danh sách cấp thẻ hàng tháng trên Website của Trung tâm Dịch vụ tại địa chỉ: http://mitc.edu.vn/category/trung-tam-dich-vu/thong-bao-trung-tam-dich-vu

  1. Tổ chức thực hiện

– Đối với khoa và CVHT: Tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của HSSV theo quy định của Luật BHYT để phụ huynh, HSSV biết và có trách nhiệm bắt buộc tham gia BHYT ở trường học. Hướng dẫn HSSV tra cứu thông tin mã số BHXH và thời hạn thẻ BHYT  tại http://baohiemxahoi.gov.vn. (Mục tra cứu trực tuyến)

– Đối với HSSV: Khi hết thời hạn thẻ phải đăng ký mua tiếp, nếu không tham gia nhà trường sẽ xử lý theo quy định tại mục 8 của nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật HSSV trong Quy chế HSSV hiện hành.

Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung của Thông báo này./.