Tổ chức tham quan thực tế các học phần Giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên các lớp Trung cấp, Cao đẳng

Với mục tiêu củng cố những kiến thức đã được học trong chương trình, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề trong thời kỳ mới; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nâng cao lòng tự hào dân tộc và tình cảm đối với Đảng, với Bác Hồ, xác lập ý thức trách nhiệm và thái độ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của HSSV hiện nay; có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức đi tham quan thực tế các học phần Giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên các lớp Trung cấp, Cao đẳng. Địa điểm: Tháp Nhạn Tuy Hòa và Công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn, Tháp Nghinh Phong.

 

Gọi điện thoại
0977338708