CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHỨNG CHỈ – KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chuyên đề này hướng dẫn cách hạch toán kế toán theo chế độ hiện hành, bao gồm các chuyên đề: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1, Kế toán doanh nghiệp 2. Hướng dẫn thực hành toàn bộ các phần hành kế toán trên chứng từ thực tế của một doanh nghiệp: Chuyên đề Tổ chức hạch toán kế toán

Gọi điện thoại
0977338708